เงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยทั่วไป

01

รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่าย

รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายจาก บริษัทฯ และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯตามระยะเวลาที่รับประกันของสินค้าแต่ละประเภท

02

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

03

ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน

ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย,โดนของเหลว,สารเคมี, ไฟไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, โดนความชื้น, กระแทก, ตก,ขึ้นสนิม, หล่น, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า (ยกเว้นรุ่นที่มีมาตรฐานกันน้ำและติดตั้งถูกวิธี) เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง

04

 อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา

บริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกัน อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและ/หรือ การติดตั้ง, การใช้สายไฟและตัวตัดไฟผิดขนาด

05

 สินค้าหรือส่วนประกอบใดๆ ถูกเปลี่ยน

กรณีที่สินค้าหรือส่วนประกอบใดๆ ถูกเปลี่ยน ซ่อม แก้ไข หรือตรวจเช็คโดยบุคคลใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและเป็นสาเหตุให้อายุการรับประกันสิ้นสุดลง

06

 ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า

บริษัทฯไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

07

 การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุม

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก, ขาตั้งกล้อง, หน้ากากเครื่องบันทึกภาพ และส่วนประกอบภายนอกเครื่องที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากระยะเวลาการใช้งาน การขาดการระวังรักษา หรือวางไว้ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง

08

  ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์

ระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติหรือมีสาเหตุมาจาก ระบบ Lan System, Internet และโทรศัพท์ หรือการเชื่อมต่อ การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน กรณีเข้าตรวจเช็คบริษัท ฯ คิดค่าใช้จ่ายในการบริการ

09

 การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น

ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่นๆ

10

 สินค้าที่ส่งเข้ามารับการซ่อม

จะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิมเท่านั้น

11

 สินค้าที่หมดระยะการรับประกัน

กรณีสินค้าที่หมดระยะการรับประกันเมื่อส่งเข้าซ่อมหากตรวจไม่พบอาการเสียจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ ตามที่บริษัทกำหนด

12

 การส่งสินค้าเข้าเคลม

การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยน สินค้า  ณ สถานที่ติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า 

13

ระยะเวลาการส่งสินค้าเข้าเคลม

1.  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนสินค้าใหม่ ซ่อม หรือ แจ้งราคาซ่อม (กรณีผิดเงื่อนไขการรับประกัน) ภายใน 7 - 14  วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

2. ในกรณีที่ส่งสินค้าให้กับทางศูนย์ ระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ที่ทางศูนย์ได้รับสินค้า  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทางศูนย์แจ้งเงื่อนไขการซ่อมสินค้า

3. กรณีไม่มีอะไหล่ในการซ่อมและต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการซ่อมได้

 

Visitors: 8,890